JSA(工作安全分析作業)相關資訊專區
JSA(工作安全分析作业)相关信息专区
JSA(Job Safety Analysis) Information
Chuyên trang tư liệu liên quan đến JSA

 • 為符合政府「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」等安全衛生相關法令規定,本企業「工業安全衛生管理規則」及「工作安全分析管理辦法」訂定,針對於工作場所中從事局限空間、明火、公共管架及水刀除鏽油漆、施工架及鋼構組(拆)裝等高危險作業可能危害工作場所人員操作及施工作業,應實施工作安全分析(JSA)管理作業,針對組織編組、分析活動及記錄、風險控制及管理、承攬作業管制、教育訓練及現場查核等作業,運用組織及系統化分析技術,評估出各種潛在危害風險,進而採取適當之防範措施,以確保作業安全,避免職業災害發生。

  本企业「工业安全卫生管理规则」及「工作安全分析管理办法」订定,针对于工作场所中从事局限空间、明火、公共管架及水刀除锈油漆、施工架及钢构组(拆)装等高危险作业可能危害工作场所人员操作及施工作业,应实施工作安全分析(JSA)管理作业,针对组织编组、分析活动及记录、风险控制及管理、承揽作业管制、教育训练及现场查核等作业,运用组织及系统化分析技术,评估出各种潜在危害风险,进而采取适当之防范措施,以确保作业安全,避免职业灾害发生。

   To comply with “Management and Automated Inspection Regulations for Labor Safety and Health Organizations”, according to “Industrial Safety and Health Management Rules” and “Job Safety Analysis Management Regulations” of Formosa Plastic Group, we should implement the Job Safety Analysis(JSA) Management for confined space, flame operation, pipe lines, water jet cutter job, rust removing, painting, scaffold and steel structure assembling and any operation which will cause damage of staffs and works. To ensure the job safety and look for better occupational accident prevention plans, we use the organized and systemic analysis technique to evaluate various risks and hazards for group organization, job records analysis, risk management and control, contract control, employee training program and on-the-spot auditing.

  Chúng tôi định ra “Quy tắc quản lý an toàn vệ sinh công nghiệp” và “Biện pháp quản lý phân tích an toàn lao động”, đối với những công việc có tính nguy hiểm cao như không gian hạn chế, đốt lửa, giá công cộng, và sơn bả nơi làm việc mà có khả năng nguy hại tới nhân viên làm việc và công việc thi công, cần thực hiện công tác quản lý phân tích an toàn lao động (JSA); đối với những công việc phân nhóm tổ chức, hoạt động phân tích và ghi chép, khống chế và quản lý rủi ro, giám sát công tác thi công, tập huấn và giám sát hiện trường , vận dụng tổ chức và hệ thống hóa phân tích kỹ thuật để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, tiến đến áp dụng các biện pháp phòng tránh thích hợp để đảm bảo công tác an toàn, tránh phát sinh tai nạn nghề nghiệp.
 • 配合上述作業規定,供應廠完成工作安全分析(JSA)作業後,應將工作安全分析組織、計畫、會議記錄、安全分析記錄表、改善建議審核文件等相關文件資料,提供本企業請購(或工程)部門妥存備查。針對工作安全分析(JSA)作業,請下載JSA作業範本供參考,或洽詢請購(或工程)部門確認作業所需文件格式。

  配合上述作业规定,供应厂完成工作安全分析(JSA)作业后,应将工作安全分析组织、计划、会议记录、安全分析记录表、改善建议审核文件等相关文件数据,提供本企业请购(或工程)部门妥存备查。针对工作安全分析(JSA)作业,请下载JSA作业模板供参考,或洽询请购(或工程)部门确认作业所需文件格式。

  In order to apply the above mentioned regulations, please provide the team member list, program plan, meeting minutes, safety analysis record, improvement suggestion and relevant documents of Job Safety Analysis (JSA) to purchasing/engineering department before the first day of the construction date. Shall there is any further query, please download the Job Safety Analysis (JSA) exemplification and/or contact with the purchasing/engineering department.

  Phối hợp với quy định ở trên, nhà cung cấp sau khi hoàn thành phân tích an toàn lao động phải cung cấp tài liệu có liên quan như tổ chức phân tích an toàn lao động, kế hoạch, biên bản họp, biểu ghi chép phân tích an toàn, văn bản thẩm duyệt kiến nghị cải thiện để bộ phận thu mua (hoặc công trình) công ty lưu kiểm tra. Đối với công việc phân tích an toàn lao động (JSA), yêu cầu tải mẫu công việc JSA về tham khảo, hoặc hỏi tư vấn bộ phận thu mua (hoặc công trình) để xác nhận cách thức văn bản cần thiết cho công việc.